top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. TOEPASSELIJKHEID 

 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Dhr. Korstanje, Martijn, handeldrijvend onder de naam Kingcoma met ondernemingsnummer 0743.75.99.70 (hierna “Kingcoma”) niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Kingcoma te aanvaarden. Kingcoma behoudt zich het recht voor huidige algemene voorwaarden te wijzigen.

 

2. OFFERTE EN OVEREENKOMST 

 

De offertes van Kingcoma zijn louter informatief, houden een niet-bindend voorstel in en zijn slechts geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht aan de offertes van Kingcoma zijn enkel geldig indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

Tussen Kingcoma en de klant komt pas een bindende overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Kingcoma een door de klant schriftelijk order of de bevestiging ervan ontvangt en Kingcoma vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt.

 

3. DUUR, WANPRESTATIE EN BEËINDIGING 

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dewelke is opgenomen in de offerte. 

In geval van niet-nakoming door de klant van één of meer van zijn contractuele verbintenissen zal Kingcoma de klant per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien de klant na acht (8) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft Kingcoma het recht om de overeenkomst en alle dienstverlening te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen of om de overeenkomst en alle dienstverlening aan de klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te te ontbinden lastens de klant. In dat geval heeft Kingcoma, onverminderd betaling van de uitgevoerde diensten, recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 50% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten. 

 

In voorkomend geval is Kingcoma op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden.

 

In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door de klant, is de klant aan Kingcoma een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten.

 

Huidig artikel 3 geldt telkens onverminderd het recht van Kingcoma een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade en laat onverlet de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 

De klant blijft ten allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, data, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd. 

 

4.1         Er kan bij prestatie nooit op enig ogenblik sprake zijn van overdracht van enige vermogensrechten, onder meer van intellectuele eigendomsrechten, waaronder

              begrepen doch niet uitsluitend (eventuele) octrooirechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, modelrechten, auteursrechten  en databankrechten. Dit geldt tevens voor know-how                   en domeinnamen.

4.1.1.     Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten of andere creaties die Kingcoma heeft ontwikkeld in het kader van

              de uitvoering van de Overeenkomst tot de exclusieve eigendom van Kingcoma. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of

              gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de klant.

4.1.2.     Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Kingcoma te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

4.1.3.     De klant garandeert dat hij gerechtigd is eventuele software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart, te gebruiken en/of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder

               of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Alleszins zal de klant Kingcoma integraal en onbeperkt in hoofdsom, interesten en (gerechts- en

               advocaten) kosten vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.

4.1.4.     De klant erkent en aanvaardt dat Kingcoma voor de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen

               bevatten die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

4.1.5      Klant erkent alle rechten, titels en belangen in en op alle octrooien, modellen, merken, handelsnamen alsmede ten aanzien van ieder andere     

              intellectueel eigendom(srecht), gebruikt door Kingcoma en bevestigt hierbij onvoorwaardelijk geen activiteiten te ontplooien noch handelingen 

              uit te voeren, die direct danwel indirect, in strijd zijn met, conflicteren met, dan wel op andere wijze inbreuk maken op de rechten van 

              Kingcoma, alsmede diens titels hierop en diens belangen hierin. Verder zal de klant afzien van handelen op enige wijze die leidt tot de 

              waardevermindering van de octrooien, modellen, merken, handelsnamen danwel ten aanzien van ieder ander intellectueel eigendom(srecht) 

              van Kingcoma. 

4.1.6      Klant zal geen aanvraag doen, noch verkrijgen, noch enige aanspraak laten gelden, enige titel noch belang (laten gelden), ten aanzien van de octrooien, 

              modellen, merken, handelsnamen van Kingcoma alsmede ten aanzien van ieder andere intellectueel eigendom(srecht), waaronder     

              eveneens begrepen enig recht verwarringwekkend gelijkend aan voormelde rechten. Onmiddellijk bij het einde van onderhavige 

              overeenkomst en/of beëindiging licentie zal klant ieder gebruik van de octrooien, modellen, merken, handelsnamen alsmede ieder andere 

              intellectueel eigendom(srecht) van Kingcoma staken en gestaakt houden.

4.1.7      Het is verboden om vertrouwelijke informatie aan derden mede te delen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het 

              contract door de klant en Kingcoma gerespecteerd te worden. 

 

4.2. Licentie

 

Onverminderd artikel 4.1 en onder voorbehoud van integrale betaling door de klant van de facturen van Kingcoma, verleent deze laatste aan de klant een exclusieve, tijdelijke, en niet-overdraagbare licentie om van de Creatie gebruik te maken in het kader van zijn economische activiteiten waarvoor de Creatie werd aangevraagd. In geval van een tussen partijen overeengekomen duur wordt de licentie maximaal verleend voor de tussen partijen overeengekomen duur en, alleszins maximaal voor de volledige wettelijk bepaalde duur van de auteursrechtelijke bescherming van de Creatie.

 

4.3 Vrijwaring

 

Klant vrijwaart Kingcoma voor alle vorderingen met betrekking tot inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, rechten die in het kader van de overeenkomst aan Kingcoma ter beschikking worden gesteld, waaronder doch niet uitsluitend (rechten) verbonden aan het door klant aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, data, enz.).  

 

4.4 Onverwijlde kennisgeving inbreuk

 

Klant zal Kingcoma onverwijld in kennis stellen van enige inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten dan wel van deze rechten ontstaan in het kader van de geleverde diensten. Partijen zullen samen overleggen over te nemen maatregelen.

 

5. TERMIJNEN EN MEERWERK 

 

De door Kingcoma opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ingeval van overmacht heeft Kingcoma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende de periode van overmacht. Indien de overmacht situatie meer dan een maand aanhoudt, heeft Kingcoma het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat zulks aanleiding geeft tot schadevergoeding aan de klant. Deze beëindiging dient per aangetekend schrijven aan de klant te worden betekend met opgave van redenen. Kingcoma heeft in voorkomend geval recht op vergoeding voor de tot dan verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

Meerwerk - Is met de klant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Kingcoma. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door Kingcoma worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, dienen schriftelijk besteld te worden en kunnen op basis van nacalculatie tegen het in de overeenkomst vermelde uurtarief in rekening worden gebracht. 

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: 

a) uitbreiding of wijziging van specificaties, functionaliteiten en pakketten; 

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle     

omvang, of onvoldoende duidelijk aan Kingcoma kenbaar zijn gemaakt; 

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Kingcoma in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Kingcoma weinig of geen invloed kan uitoefenen; 

d) tekortschietende medewerking van de klant kan voor meerwerk zorgen, alsook kan in dat geval de termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. 

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst. 

 

6. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGSMODALITEITEN 

 

De prijzen worden bepaald in de Overeenkomst. Alle door Kingcoma gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die integraal ten laste van de klant zijn. 

De klant gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen. In ieder geval volgt uit de betaling door de klant van een elektronische factuur van Kingcoma het stilzwijgend akkoord van de klant met het ontvangen van elektronische facturen.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn facturen volledig betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum, zonder kosten voor Kingcoma.

Een door de klant geprotesteerde factuur dient binnen de tien (10) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van Kingcoma, met de reden(en) van protest. Ingeval er geen betwisting binnen deze termijn volgt, wordt de factuur geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard te zijn. 

 

Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Kingcoma van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot datum van algehele betaling. Indien van toepassing en zo deze hoger zouden zijn, is de interestvoet voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 (Wet Betalingsachterstand Handelstransacties) van toepassing. Tevens heeft Kingcoma in dat geval recht op betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 125,- EUR. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Kingcoma een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant opeisbaar.

 

Indien de klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst hen verplicht. 

 

Compensatie door de klant wordt niet toegelaten.

Eigendomsvoorbehoud - Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Kingcoma het volledige eigendomsrecht op de door hem geleverde of nog te leveren producten en diensten inclusief licenties.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID 

 

Kingcoma zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de klant, zonder dat dit als een resultaatsverbintenis in hoofde van Kingcoma kan worden beschouwd.

 

De door Kingcoma meegedeelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Het overschrijden van deze termijnen door Kingcoma kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst.

 

Kingcoma heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, freelancers, externe leveranciers of dienstverleners. 

Kingcoma is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de klant.

 

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of daarmee gelijk te stellen zware fout, en onverminderd artikel 8 van deze algemene voorwaarden, is Kingcoma op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot dataverlies, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens van de klant, schade aan materiaal of software van derden, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.

Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel 7, kan Kingcoma in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade, die te wijten zou zijn of verband zou houden met eventuele storingen, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de computersystemen van de klant.

De klant dient Kingcoma integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de uitvoering van de Diensten of voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kingcoma, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot  het bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die door Kingcoma in het kader van de Overeenkomst werd ontvangen voor de uitvoering van de Dienst naar aanleiding waarvan de aansprakelijkheid van Kingcoma wordt ingeroepen. 

In ieder geval dient de klant binnen de vijf (5) kalenderdagen na vaststelling van eventuele schade Kingcoma schriftelijk in kennis te stellen van zijn klacht, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard en hij zal worden geacht afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Kingcoma. 

Kingcoma is niet aansprakelijk voor de laattijdige of niet-nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van overmacht. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Kingcoma enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

 

Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of niet-conformiteit schorten de (betalings)verplichtingen van de klant in het kader van de Overeenkomst niet op. 

 

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Kingcoma en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. 

 

De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Kingcoma is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

 

De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Kingcoma, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Kingcoma integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

 

9. ALGEMEEN 

 

De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst, leidt niet tot de nietigheid van de overige bepalingen of het geheel van de Overeenkomst. In geval één van de bepalingen van de Overeenkomst enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

 

De klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit huidige algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van Kingcoma. 

 

Huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige algemene voorwaarden. 

bottom of page